핀란드 뉴스 – Lapin matkailuyrittäjät etsivät jo uusia yhteistyökumppaneita

Thomas Cookin konkurssi

1. 기사 본문

원문 링크 : Yle uutiset

1.1 제목 및 표제

Lapin matkailuyrittäjät etsivät jo uusia yhteistyökumppaneita, Thomas Cookin konkurssi oli ikävä yllätys
라플랜드 관광사업가들이 벌써 새로운 협력사를 찾습니다, 토마스 쿡(Thomas Cook)의 파산은 끔찍한 소식이었습니다

Matkailualalla pyritään selviämään suuren matkanjärjestäjän konkurssista mahdollisimman pienin vaurioin.
관광분야에서는 큰 관광업 파산에서 가능한 한 적게 피해를 보는 걸 확실하게 하도록 노력합니다.

1.2 본문

Lappilaisille matkailualan yrittäjille Thomas Cookin konkurssi sattui pahaan aikaan, sillä paras sesonki alkaa muutaman kuukauden päästä.
라플랜드 관광업 사업가들에게 토마스 쿡의 파산은 나쁜 시기에 일어났습니다, (관광업) 최고의 기간이 몇달안에 시작하기 때문입니다.

Brittikonsernin konkurssin vanavedessä pyyhkiytyi tuhansia majoitusvuorokausia lappilaishotelleista.
영국그룹의 파산을 따라서 몇 천개의 라플랜드 호텔에서 객실이 지워졌습니다.

– Ikävä juttu tämä oli, kun yksi perinteisimmistä matkanjärjestäjistä menee nurin.
– 이건 끔찍한 소식이었습니다, 가장 전통적인 여행사중 하나가 파산했을 때요.

– Ikävä yllätys kaiken kaikkiaan, vaikka talousongelmat olivat tiedossa, toteaa Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.
– 재정문제들이 알려져 있음에도 불구하고, 전적으로 끔찍한 소식이었습니다, 라플랜드 호텔스(Lapland Hotels)의 CEO 아리 부오렌따우스따(Ari Vuorentausta)가 말합니다.

Lappilaiset matkailu- ja majoitusyrittäjät ovat jo ryhtyneet kartoittamaan uusia yhteiskumppaneita.
라플랜드 관광그리고 숙박기업가들은 벌써 새로운 협력 전략을 세우기 시작했습니다.

Tapauksen ei uskota vaikuttavan pitkällä ajalla Lapin matkailun kehittämiseen.
사건은 라플랜드 관광 개발하는 것에 장기간동안 영향을 미칠 것으로 보이지 않습니다.

– Kun Monark meni muutama vuosi sitten konkurssiin, niin muiden osalta syntyi korvaavaa toimintaa.
– 모나르크(Monark)가 몇년 전에 파산했을 때, 다른 부분에서 대체할 만한 행동이 나왔었습니다.

– Merkitys on osittain negatiivinen, mutta millainen, niin sitä on vielä vaikea arvioida, miettii toimitusjohtaja Vuorentausta.
– 그 의미는 부분적으로 부정적입니다, 그러나 아직도 어떤 종류의 평가는 아직도 어렵습니다, CEO 부오렌따우스타가 고민합니다.

Viime vuonna joka kymmenes Lapin lentokentille saapunut joulumatkailija oli Thomas Cookin asiakas.
작년 라플랜드 공항에 도착하는 10명 중 한명 크리스마스여행자들은 토마스 쿡의 고객이었습니다.

Lapin matkailun kannalta, se oli merkittävä matkanjärjestäjä, yksi suurimmista.
라플랜드 관광(업자의) 의견으로, 그것은 가장 큰 주요 여행사 중 하나였습니다.

– Kyllähän tässä puhutaan tuhansista majoitusvuorokausista, mutta nyt sitä on vielä vaikea arvioida.
– 당연히 우린 몇천개의 숙박날들에대해 이야기하고 있습니다, 그러나 여전히 견적내기에 어려움을 격고 있습니다.

– Olemme onneksi tänä päivänä hyvin laajalla pohjalla, ettei yksi asiakas vaikuta Lapin matkailun edellytyksiin kehittyä.
– 다행이도 우린 오늘날 한 고객이 라플랜드 여행 발전에 영향을 주지 않도록 꽤 넓은 기반을 가지고 있습니다.

– vaikka se näin suuri toimija onkin, laskee Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.
– 비록 그게 큰 영향력을 지녔었었더라도요, 라플랜드 호텔 경영자 아리 부오렌따우스타가 말합니다.

Lapland Hotels konserniin kuuluu myös ohjelmatoiminta, sillä se on muun muassa suurin safarimatkojen järjestäjä Lapissa.
라플랜드 호텔스 그룹에는 또한 여행프로그램활동이 속합니다, 왜냐하면 그것은 라플랜드에서 여러가지 것들 중에 가장 큰 사파리 여행사이기 때문입니다.

Thomas Cookin konkurssin mukana uhkaa peruuntua useita safaritilauksia.
토마스 쿡의 파산과 함께 많은 사파리 주문들이 취소되길 위협합니다(파산으로 인한 취소).

2. 어휘

핀란드어 한국어 영어 비고
yrittäjä 기업가, 사업가 entrepreneur
yhteistyö 협력 co-operation
kumppani 회사 company
ikävä 나쁜, 그리움 bad, longing
yllätys 놀라움 surprise
pyrkiä 노력하다 to try
selvitä(4) 확실하게 하다 to make sure
konkurssi 파산 bankruptcy
vaurio 손상 damage, injury
sesonki 기간 season
muutama 약간 few
minkä vanavedessä 따라서 following-
pyyhkiytyä 지워지다 to get wiped out
pyyhkiä 지우다 to wipe out
majoitus 숙소 accommodation
perinteinen 전통적인 traditional
nurin over
ryhtyä 조직하다 to set out, to get up to
kartoittaa 차트화하다 to map, to chart
vaikuttaa 영향을 끼치다 to effect
kehittää 발전하다 to develop
korvata 교체하다, 대체하다 to replace
merkitä 표시하다 to mark, to brand
pohja 기반 basement, base
edellytys 조건 requirement
uhka 위협 threat

3. 다른 핀란드 뉴스

핀란드 뉴스

4. 참조